Øverste ledelse i selskapet er styret. Oppgavene til styret er regulert i aksjelovens § 6-12.  Styret har ansvaret for at det fastsettes planer, retningslinjer, budsjett og forsvarlig organisering av driften. Styret skal derfor selv ha en ”aktiv” rolle i selskapets ledelse, selv om styret er eksternt og ikke er i daglig drift.  I tillegg til dette kommer styrets kontrollfunksjon. Hvor bla. økonomi ( regnskap ) og formuesforvaltning er i varetatt for kontroll.

Daglig leder fremlegger informasjon som styret skal behandle i møter. Det settes derfor store krav til styret som organ. Vi kan derfor summere opp styrets roller på følgende måte:

Styrets strategiske rolle.   

Styrets overvåkningsrolle.   

Styrets funksjon for informasjon   

Styrets ansvar for selskapets ledelse.

Styrets oppgave er en strategisk rolle, ha ansvar for selskapets ledelse, ha en tilsynsfunksjon og ha et ansvar for informasjonen som er i bedriften. Kort sagt så er man ”innom” det meste som angår selskapet. En av mange oppgaver i styret er beslutning. Dette kan være på overordnet nivå i forhold til f. eks investeringer, produktutvikling og øvrig strategi. For små bedrifter har styret i mange tilfeller bare en funksjon. Eieren, som også er daglig leder og som omgir seg med familiemedlemmer i sitt styre. Selv styremøter i aksjeselskap kan ofte betegnes som en familiegjenforening. Mange selskaper kan ha gode ferdigheter i familien. Vi har mange eksempler på dette.

Det er vanskelig å besitte all kunnskap selv om ikke er helt umulig. Tidsfaktoren begrenser også kunnskap og informasjon kan innhentes og hva som kan gjøres. For å danne et egnet bord for å gi den en mer strategisk kompetanse. Den samlede kunnskap og erfaring gir bredere og dypere diskusjoner fører til mer informerte beslutninger. For de minste selskapene, kanskje bare én person som aksjonær, bør imidlertid vurdere om det er behov for mer enn ett styremedlem (eieren selv). Selskapet har mer enn ett medlem er nødvendig skal gjøres skriftlig arbeid hvert år. Det er også slik at dersom styret består av mer enn ett medlem skal være formann oppnevnes.

Styret skal etablere en skriftlig instruksjon om arbeidsdeling mellom styret og daglig leder.  Det er viktig at styret ikke er involvert i operative spørsmål, men konsentrerer sin innsats på bærekraft og spørsmål av mer generell karakter. For at et styre skal fungere godt og utføre arbeidet i gruppen som er oppnevnt, bør medlemmer bruke mye tid på å lese rapporter, dokumenter og annet materiale knyttet til selskapet. Normalt et styremøte fire til seks ganger i året, ved behov flere.