Produktoversikt og artikler

Her er en alfabetisk oversikt over dokumentmaler, veiledere og verktøy som du p.t finner på Leder1. Filene leveres i praktiske formater som Word, Excel og PDF. Formatene kan tilpasses internt virksomheten, og er tilpasset for utskrift og distribusjon.

Vi har tilpasset tilgang til tjenesten gjennom to ulike løsninger:

Tilgang til Leder1 i 12 måneder

Tilgang til 10 valgfrie dokumenter

A:
Advarsel  ansatt 
Agentavtale og forhandleravtale
Aksjonæravtale
Aksjonærlån 
Aksjesalg
Aksjeeierbok
Ansvar for styremedlemmer 
Ansettelsesbevis 
Arbeidsavtale – standard
Arbeidsavtale flerspråklig
Arbeidsavtale daglig leder
Arkivering av kontrakter og avtaler
Avskjedigelse av medarbeider
Avvikling av selskap
Attest


B – D:
Bedrifter i oppstartsfase
Beredskapsplan
Bestridelse av krav
Brev til investor
Budsjettverktøy – standard kontoplan
CV 
Daglig leder rollen
Daglig leders rapport
Div. instrukser – bygg- verktøy (8) 
Dokumenter kompetanse og utvikling
Driftsbudsjett 
Drøftelsesmøter


E:
Egenkapitalrapport 

Egenmelding
Etablering av selskap 
Etableringsbudsjett 
Etterutdanning
Evaluering av styret
Evalueringsskjema etter prøvetid
Egenerklæring HMS
Endringsoppsigelse


F:
Faktura

Feedback til medarbeidere
Ferieplan
Firmabil
Flyttekontrakt – bedrifter
Flyttekontrakt for privat flytting
Forenklet HMS – vernerunder 
Forretningsplan
Fortrolighetsavtale
Franchise
Fravalg av revisor i AS


G-H:
Generasjonsskifte
Gjeldsbrev
Guide til fratredelsessamtaler
Hjemmekontor 
Husholdningsbudsjett
Husleiekontrakt
Håndverkerkontrakt
HMS Minstekrav 
Håndtering av negative omtaler


I:
Instruks for Key Account manager

Instruks for markedssjef
Instruks for salgssjef
Inkassokrav – egeninkasso
Instruks for daglig leder
Instruks for styret
Instruks for tillitsvalgt 
Instruks for verneombud
Intensjonsavtale
Instruks for kontrollkomitè
Investeringsavtale
Instruks for valgkomitè
Innkallelse til generalforsamling
Innkallelse til jobbintervju


K-L:
Klagebrev 
Kjøpekontrakt 
Kjøpekontrakt – bil
Konkurs
Konkursbegjæring – skifteretten
Konkurranseklausul
Kostnadskalkyle ved nyansettelse
Kontantkvittering
Konflikthåndtering
Kompanjongavtale
Kvalitetshåndbok 
Likviditetsbudsjett 
Lønnssamtale
Låneavtale i familier
Leiekontrakt kontor / lager


M:
Markedsplan med aktivitetsplan
Medarbeidersamtale
Medarbeiderundersøkelse
Miljøfyrtårn og sertifisering
Momsrefusjon fra utlandet
Møtebooking
Møteledelse
Møtefullmakt 
Midlertidig ansettelsesavtale


O-P-R:
Omstrukturering og nedbemanning

Oppdragsavtale
Oppsigelse
Oppsigelse av leieforhold
Oppfølgingsplan av sykemeldte
Oppbudsbegjæring
Organisasjonskart
Personlighetstest ved rekruttering
Personvernerklæring
Prosjektplan
Permitteringsvarsel 
Personalhåndbok
Profilhåndbok
Protokoll for kapitalnedsettelse
Protokoll for kapitalforhøyelse
Pensjonsordninger og forsikring
Prosjektledelse
Presentasjon til investor
Prosedyrer i bedrifter
Purring og inkasso 
Regnskapsrapport på eget selskap
Reiseregning
Reiseforskudd
Registrering av varemerke
Rekrutteringsguide
Regnskapsføring
Regnskapsførers uttalelse
Rutiner ved seksuell trakassering


S-V:
Samarbeidsavtale
Salg og salgstrening
Salg, oppkjøp, fisjon og fusjon
Salgsteamsimulering 
Sjekkliste for avtaler og kontrakter
Sjekkliste for budsjettering
Sjekkliste for kompanjongskap
Sosiale medier
Strategiplan
Styrearbeid
Styreprogram
Stiftelsesdokument og vedtekter
Swot analyse
Salg av kundeportefølje
Samboerkontrakt 
Samarbeidsavtale
Styreinstruks
Salgsbrev / anbud
Salgsrapport
Sluttavtale
Standard kontoplan
Styrets årsberetning
Styreprotokoll 
Sponsoravtale
Suspensjon
Timeregistrering
Taushetserklæring for styremedlemmer
Testamente
Varsling Vareuttaksbok 
Varetellingsliste
Veileder for oppsigelser
Veiledning for grûndere og nyetablerte
Villighetserklæring
Virksomhetsoverdragelse
Visjon og forretningsidè 


Artikler fra Leder 1

Endringer i personvernregler fra mai 2018

Dagens krav er at man skal forholde seg til loven om personvern. Kort sagt så skal man ha kontroll på hvilke opplysninger som skal håndteres. Virksomheter skal ha oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og brukes når det gjelder personopplysninger.

Dersom virksomheten i dag etterlever dagens krav, så kan overgangen til de nye kravene bli enklere.  En god rutinekontroll – internkontroll som er kjent i organisasjonen og som fungerer gjør det enklere og gir en bedre oversikt over hva som må endres.

Ny lovgivning gjelder ALLE virksomheter, og man må sette seg inn i denne for å finne ut hvilke nye plikter som gjelder.

Det er ledelsen som må overholde de nye pliktene, og få dette implementert og følge opp dette i virksomheten blant de ansatte.

Relatert produkt – Personvernerklæring

Av: Tommy SvendsenDaglig leders rapportering

Som daglig leder har du et rapporteringsansvar til styret på økonomisk utvikling.

Aksjeloven § 6-15 viser daglig leders plikter overfor styret. Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling, resultatutvikling og likviditet. Styret har et tilsyn og forvaltningsansvar, og bør derfor behandle dette på en betryggende måte. Dersom selskapets styre består kun av en person, og denne personen er identisk med daglig leder, vil vi råde vedkommende til å formalisere rapporteringen med skriftlige protokoller slik at man i ettertid kan dokumentere innholdet, og at plikten er overholdt.

Det er viktig med god rapportering, hvor både økonomi og bedriftens øvrig drift er ivaretatt i rapporteringen.

Rapporten kan også presenteres og benyttes mot styret, i personalmøter, ledelsesmøter, avdelingsmøter, mot samarbeidspartnere, i formøter med revisor og regnskapsfører. Rapporten gir også god dokumentasjon for banken i f. eks en lånesituasjon.

Rapporten kan også benyttes som informasjon tilbake til deg som daglig leder. Grunnlaget og dokumentasjoner som du kan hente inn fra personalsjef, avdelingsledere og øvrig ledergruppe.

Relatert produkt – Daglig leders rapport til styret

Av: Tommy SvendsenMedarbeidersamtale

En medarbeidersamtale er en personlig samtale mellom medarbeider og leder.
Denne samtalen skal være adskilt fra daglig omgang og daglig samtale.

Medarbeidersamtalen er regulert i § 4 i AML (Arbeidsmiljøloven) og skal skje minst en gang pr. år.
Medarbeidersamtalen skal gi grunnlag for at begge parter skal gi tilbakemelding, og avklare forhold i arbeidssituasjonen.

Relatert produkt – Medarbeidersamtale

Av: Tommy SvendsenMarkedsplan

Mal for å komme i gang med markedsplanen

En markedsplan er en viktig del av planleggingen av bedriftens markedsføring. Den legger føringen for hva man skal gjøre og er et godt grunnlag for det kontinuerlige arbeidet med markedsføring og målinger.

Følgende punkter burde du sette på et ark – og definere.

FOKUS

Hva og hvem skal dere fokusere på? Finn ut hvem som er «drømmekunden», den type kunde som dere tjener mest på. Ta også med hvilke produkter dere selger mest av. En god regel er at dersom dere har et produkt eller tjeneste som selger mye vil det være svært lønnsomt å gi stor oppmerksomhet til det produktet eller tjenesten.

FINN DERES STYRKE

Hva er det som gjør at kunder kjøper hos dere i stedet for hos konkurrenten?
Pris? Kvalitet? Service? Eller en kombinasjon? Og her gjelder det å ikke gjette, men vite. Det beste er om du ringer opp en håndfull kunder og gjør en liten undersøkelse.

MARKEDSMATERIELL

For at deres bedrift skal gi et kontinuerlig og sammenhengende budskap er det viktig at markedsmateriellet er gjennomtenkt. Gå gjennom det dere ha,r og se om det er brukt samme fonter, farger, logoer, grafikk og slagord. Har firmaet en profilhåndbok, bruk den. Hvis ikke, vurder å få laget en.

FØLG OPP

Når en kampanje eller budskap sendes ut til kunder og potensielle kunder, så vær nøye med følge opp disse utsendelsene. Måter man kan følge opp på er telefon, personlig møter, mail eller innkallelse til events i regi av bedriften ( f.eks by inn på lunsj med underholdning for å få kundene til å komme til deg).

BUDSJETT

Hvor mye har dere å bruke på markedsføring? For å ha forutsigbarhet i markedsføringen er det viktig å sette av penger til dette med klare rammer hva det skal brukes penger til.

MÅLINGER

Hva og hvordan skal dere måle effekten av markedsføring? For å kunne korrigere bort unyttig markedsføring og reklame må dere ha definerte mål. Hvordan målingen gjøres kommer helt an på produktet eller tjenesten.

FØLG PLANEN!

Dette er det viktigste punktet – en fin plan på blanke ark som ligger i en skuff blir det aldri noe salg av. Sørg for å følge planen så nøyaktig det lar seg gjøre.

Relatert produkt – Markedsplan

Av: Tommy SvendsenRefusjon av MVA fra utlandet

Momsrefusjon fra utlandet kan være en lang prosess. Det finnes myndigheter i ulike land som kan bruke opptil 6 måneders behandlingstid av søknader for momsrefusjon, ofte også lengre tid. Det finnes selskaper som bistår i søknadsprosesser for tilbakeføring av MVA. Dette kan koste noen kroner for søker, men du vil selv slippe det møysommelige arbeidet dette kan kreve.

For å søke om momsrefusjon, så må den søkende bedriften være “kvalifisert” for å sende inn søknad. Det ene kravet er at selskapet må være MVA registrert i Norge, og virksomheten må være fradragsberettiget. Den juridiske enheten må ha hovedsete i Norge, så man kan ikke ha filial eller hovedsete i landet man søker refusjon i.

Datterselskaper, ordrekontor eller representasjonskontor av hovedsetet, er det mulig å søke refusjon for.

Relatert produkt – Momsrefusjon fra utlandet

Av: Tommy Svendsen